Koop en consumentenkoop

Koop en consumentenkoop

Auteur:
P. Klik

  • Nederlands
  • Kluwer

  • augustus 2011

  • Samenvatting

    Dit boek geeft een uiteenzetting van het recht met betrekking tot de koopovereenkomst. Zoals in de titel van het boek, Koop en Consumentenkoop, al tot uitdrukking komt neemt de consumentenkoop daarbij een belangrijke plaats in.Het boek is bedoeld voor studenten die kennis bezitten van de hoofdlijnen van het algemene verbintenissenrecht en het algemene contractenrecht. De koopovereenkomst wordt op zo’n manier behandeld dat de stof zonder verdere studiebegeleiding kan worden begrepen. Het boek is dus uitdrukkelijk ook geschikt voor zelfstudie. Aan het eind van de verschillende hoofdstukken zijn multiple choice vragen en casusposities opgenomen, waarmee de student kan testen of de stof voldoende begrepen is.In het boek worden de artikelen van de kooptitel (titel 7.1 van Boek 7 Burgerlijk Wetboek) weergegeven, gevolgd door een toelichting met voorbeelden en relevante rechtspraak. Uiteraard wordt daarbij ook het toepasselijke Europese recht behandeld. Aan de orde komen de verplichtingen van de verkoper, gevolgen van niet-nakoming door de verkoper, de verplichtingen van de koper, de consumentenkoop, koop van onroerende zaken (woningen), koop op afbetaling, timeshare en colportage, de handelskoop, en algemene voorwaarden.De eerste vier drukken werden verzorgd door mr. R.H.C. Jongeneel. Vanaf de vijfde druk wordt het boek bewerkt door mr. P. Klik.