Insolventierecht

Insolventierecht

  • Nederlands
  • Uitgeverij Kluwer BV

  • september 2013

  • Samenvatting

    Het deel Insolventierecht in de Studiereeks Burgerlijk Recht is bedoeld als studieboek voor (aanstaande) juristen en studenten in de masterfase die geinteresseerd zijn in het insolventierecht en voor degenen die zich vertrouwd willen maken met het systeem van dit rechtsgebied. Naast een leerboek vormt dit studieboek tevens een naslagwerk voor de jurist die zich (weer) een helder beeld wil vormen van het insolventierecht als systeem waarop hij kan terugvallen bij de behandeling van door hem op te lossen kwesties. De gekozen opzet laat de lezer kennismaken met de (on)mogelijkheden van dit rechtsgebied om onfortuinlijke schuldenaren en hun schuldeisers een zo adequaat mogelijk instrumentarium te bieden voor hun financieel-economische en maatschappelijke problemen. Het begrip insolventierecht omvat niet alleen de drie in de Faillissementswet opgenomen procedures (faillissement, surseance van betaling en schuldsaneringsregeling natuurlijke personen), maar ziet ook op de daaraan voorafgaande situatie waarin een schuldenaar met financiele problemen wordt geconfronteerd. Daarom begint dit boek niet zoals het meeste andere studiemateriaal over insolventierecht met de behandeling van het faillissement. Uitgaande van een schuldenaar die in financiele moeilijkheden raakt en steeds verder in de problemen komt, is het faillissement immers het sluitstuk daarvan. De combinatie van de financieel-economische achtergrond bij insolventie en de noodzakelijke juridische regulering verlangen van de beoefenaar flexibiliteit, scherp analytisch vermogen, gevoel voor cijfers, praktisch inzicht en creativiteit om te onderhandelen en conflicten op te lossen. Dit boek volgt daarom de verschillende stadia van een steeds verder verslechterende financiele situatie van de schuldenaar en behandelt de structuren en procedures die het recht voor die situaties biedt. Aangezien het insolventierecht in belangrijke mate onderdeel vormt van het burgerlijk recht, is beheersing van het civielrechtelijk systeem een vereiste om het insolventierecht met succes te beoefenen. Dit verklaart mede zijn plaats in de Studiereeks Burgerlijk Recht.