Grondslagen van Corporate governance

Auteur:
R.A.M. Pruijm

  • Nederlands
  • 492 pagina’s

  • Noordhoff Uitgevers B.V.

  • mei 2010

  • Samenvatting

    Het onderwerp Corporate governance staat volop in de belangstelling. Op (post) hbo en universitaire opleidingen wordt er aandacht aan besteed in de vorm van minor, keuzevak of workshop. Grondslagen van Corporate Governance sluit hier op aan en benadert het onderwerp van verschillende invalshoeken. Bij deze uitgave zit de Campuz Creditcard met een persoonlijke toegangscode. Deze code geeft je toegang tot digitale ondersteuning op de website behorend bij het boek.Bij goede corporate governance (behoorlijk ondernemingsbestuur) gaat het in essentie om een efficient toezicht op het bestuur van ondernemingen (de “checks”) en om een evenwichtige verdeling van invloed tussen het bestuur, de Raad van Commissarissen en de algemene vergadering van aandeelhouders (de “balances”).Het Nederlandse systeem van corporate governance is gebaseerd op het Rijnlandse model waarin alle stakeholders betrokken zijn bij de onderneming. Het richtsnoer voor het handelen van het bestuur en de raad van commissarissen is het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De onderneming wordt daarbij gezien als een lange termijn samenwerkingsverband waarbij aandeelhouders niet de enige relevante partij zijn. Ook andere belanghebbenden, zoals werknemers, dienen in dat samenwerkingsverband een rol te krijgen en hun belang vertegenwoordigd te zien.Er hoort bovendien een zekere duurzaamheidambitie aanwezig te zijn. Daarbij streeft de vennootschap naar het creeren van aandeelhouderswaarde op de lange termijn. Deze elementen – samenwerking, duurzaamheid en stakeholders/belanghebbenden- staan in de visie op behoorlijk ondernemingsbestuur centraal. Het vraagstuk van Corporate Governance is een multidisciplinair vraagstuk. Identificatie van de verschillende invalshoeken verscherpt het doorzicht in het debat.