Fenomenologie van de geest

Fenomenologie van de geest

Auteur:
Georg Wilhelm Friedrich Hegel

  • Nederlands
  • 500 pagina’s

  • Uitgeverij Boom

  • april 2013

  • Samenvatting

    Het verschijnen van de Fenomenologie van de geest is de gebeurtenis van de Maand vande Filosofie 2013. Hegels hoofdwerk uit 1807 is nu eindelijk integraal beschikbaar in eenuitmuntende vertaling. Het boek is bewierookt en vervloekt, maar niemand betwist dat heteen van de belangrijkste werken is in de westerse filosofie. De Fenomenologie van de geest probeert de geschiedenis van de mensheid opnieuw te denken, inhet licht van Kants grensverleggende kritiek van de rede uit 1781. Hegel beschrijft de verschillendestadia van de ‘geest’, beginnende bij de onmiddellijke waarneming en eindigend bij het absoluteweten. Hegels geest heeft niets met esoterie, theologie of mystiek van doen, maar is de ‘gedaante’waarin de mens overgaat wanneer hij zichzelf overstijgt in het geheel van wereldgeschiedenisen van een enkel- en eenvoudig wezen overgaat in een universele, abstracte, het individuoverstijgende dynamiek. Vaak ziet men in Hegel een megalomaan denker, die alles wil vattenin een star systeem. Recente interpretaties wijzen echter op de meer open en revolutionairestructuur van de Fenomenologie en stellen dat het boek de mens juist bescheiden stemt over zijnrol en betekenis. De schaduw van invloed, afkeer en ontzag die Hegels Fenomenologie van de geestwerpt over de denkers die na hem komen is immens. Vorig jaar nog publiceerde Slavoj iek eenmeer dan duizend pagina’s tellende bewonderende studie over deze grote wijsgeer. Hegels complexe Duits is nu voor het eerst volledig toegankelijk in helder Nederlands. Eindelijkkan de lezer in de eigen taal een oordeel vormen over dit veel bediscussieerde meesterwerk. Over de auteur(s):Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) heeft met zijn filosofie het denken in de negentiende en twintigste eeuw diepgaand beinvloed. Tot dusver was betrekkelijk weinig van zijn oeuvre in het Nederlandsbeschikbaar.Vertaler Willem Visser is filosoof. Voor Boom vertaalde hij eerder de Kritieken en de Prolegomena van Kant.