De kern van methodologie

Auteur:
J. Jonker

  • Nederlands
  • 106 pagina’s

  • Gorcum b.v.

  • november 2000

  • Samenvatting

    Doel van deze publicatie is om de student(e) in kort bestek een overzicht te geven van de ontwikkeling, aard, verschillende stromingen en criteria die samen het denken over methodologie vormen. Wat methodologie is, wordt vervolgens uitgewerkt aan de hand van kernbegrippen zoals paradigma, methodologie (weg waarlangs), methodiek (stappenplan) en instrumenten om data te verzamelen, te ordenen en te analyseren. Vervolgens wordt op twee manieren gekeken naar het gebruik van methodologie binnen de sociale wetenschappen en meer in het bijzonder de Bedrijfskunde. Enerzijds vanuit het onderscheid kwalitatief en kwantitatief, anderzijds vanuit het onderscheid onderzoeks-, ontwerp- en interventiemethodologie. Essentie is studenten vertrouwd te maken met basale kennis over het vaak als moeilijk ervaren vakgebied methodologie. Er worden vele praktische voorbeelden over het nut van methodologie in de praktijk gegeven.