De Fuke

Auteur:
Rink van der Velde

  • Nederlands
  • 120 pagina’s

  • Friese Pers Boekerij

  • april 2008

  • Samenvatting

    De roman ferskynde yn it Nederlansk, Ingelsk en Oekraynsk. Op ’t heden wurdt oan in Hebrieuske oersetting wurke, dy’t yn Israel ferskine sil. Yn 1999 kaam de fulm ut, mei Rense Westra yn de haadrol en Steven de Jong as regisseur.