Capita strafrecht

Capita strafrecht

Auteur:
P.A.M. Mevis

  • Nederlands
  • 880 pagina’s

  • Juridische Uitgeverij Ars Aequi

  • november 2009

  • Samenvatting

    Capita Strafrecht bevat een thematische inleiding in het strafrecht. Het boek is bedoeld voor gebruik in het onderwijs in het strafrecht op inleidend niveau.Het strafrecht wordt in de diverse hoofdstukken thematisch behandeld. De nadruk ligt enerzijds op de bespreking van de klassieke vorm van afdoening van strafzaken door opsporing, vervolging en berechting. Anderzijds worden actuele ontwikkelingen als de grote stromen strafzaken die moeten worden afgedaan, de OM-strafbeschikking, de strafrechtelijke bestrijding van georganiseerde criminaliteit en terrorisme, de huidige en toekomstige rol van de rechter-commissaris in het voorbereidend onderzoek, veranderingen in het denken over strafrecht en straf, wijzigingen in het sanctiestelsel, noodzaak en vorm van rechterlijke controle en andere thema’s aan de orde gesteld. Van deze thema’s wordt telkens de invloed op systematiek van de regeling van het strafrecht geschetst. Ook wordt de aard van de strafrechtelijke rechtshandhaving zichtbaar gemaakt. In deze thematisch aanpak maakt Capita strafrecht duidelijk welke, onderling zeer verschillende vragen, strafrecht en strafrechtspleging tegenwoordig oproepen.Naar vorm, opzet en inhoud beoogt Capita strafrecht om, aansluitend aan contactonderwijs, het strafrechtelijke thema’s toegankelijk te maken. Daarmee wordt geprobeerd de afstand te verkleinen tussen het contactonderwijs en het steeds ingewikkelder worden systeem van het strafrecht. Juist die afstand doet zich in de studie op inleidend niveau in toenemende mate voelen. De nadruk ligt telkens op een uitvoerig opgezette bespreking van hetgeen aan bepaalde thema’s essentieel is. Naar een uitputtende behandeling is daarbij niet gestreefd. Gepoogd is thema’s toegankelijk te maken, zonder af te doen aan de eis van toegewijde studie die ook reeds aan de beginnende student mag worden gesteld. Traditionele strafrechtelijke begrippen ontbreken daarbij niet. Ter aanvulling en relativering compareren in de tekst instanties, personen en voorwerpen als ridderorden, een toga van ‘dof grein’, notaris Niekerk uit Godfried Bomans’ Pieter Bas, dhr. Damocles en zijn zwaard, de Amerikaanse vice-president, Pilatus, Sinterklaas, etc.