Beheren onder Architectuur

Beheren onder Architectuur

Auteur:
Bart de Best

  • Nederlands
  • 345 pagina’s

  • Leonon Media

  • oktober 2008

  • Samenvatting

    Veel organisaties zijn al jaren bezig met het vormgeven van de beheerorganisatie door vanaf de werkvloer te kijken wat er fout gaat en op basis daarvan verbetervoorstellen te formuleren. Hierbij wordt meestal gebruik gemaakt van beheermodellen, zoals ITIL, ASL en BISL, omdat deze veel best practices bevatten.Deze bottom-up benadering werkt een lange tijd goed. De afstemming van de beheersorganisatie inrichting op de behoefte van de business is daarmee echter nog geen feit. Het wezenlijke verschil met een topdown benadering is dat er eerst een kader gesteld wordt dat richting geeft aan de inrichting van de beheerorganisatie. Dit kader bestaat uit beleidsuitgangspunten, architectuurprincipes en architectuurmodellen. Deze richtinggevendheid is ook van toepassing op de projectorganisatie waarin de projecten worden vormgegeven die beheerd moeten gaan worden. Dit boek ondersteunt dit gedachtegoed door stap voor stap aan deze richtinggevendheid invulling te geven.Het eerste deel van dit boek positioneert het gedachtegoed van beheren onder architectuur binnen de wereld van de informatievoorziening architectuur.Het tweede deel beschrijft een stappenplan om invulling te geven aan dit gedachtegoed aan de hand van vele best practices en checklists.Het derde deel beschrijft hoe beheren onder architectuur in de organisatie kan worden ingebed.Tot slot geeft het vierde deel een negental casussen van organisaties die het aangereikte stappenplan al hebben toegepast. Zoals de casus van het agentschap BPR (Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten), waarin beschreven is hoe zij een blauwdruk gebruiken voor de inrichting van de beheerorganisatie. Ook de casus van Interpolis is een mooie illustratie van hoe beheren onder architectuur in de praktijk werkt. Hierin is beschreven hoe Interpolis op basis van een acceptatiemodel invulling geeft aan het accepteren van op Service Oriented Architectuur (SOA) gebaseerde informatiesystemen.Dit boek is primair gericht op beheerarchitecten, ICT-architecten, business architecten, service managers, ICT-managers, programma managers, beleidsmakers, en overige functionarissen die betrokken zijn bij het beheren onder architectuur.